Bài viết mới nhất
Truyền thống phong trào sinh viên, học sinh Sài Gòn - Gia Định 1954 - 1975
Phong trào tranh đấu công khai của sinh viên học sinh Sài Gòn - Gia Định là một thực tế mang tầm vóc lịch sử, gắn liền với lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong những thập niên từ 1954 đến 1975.
 
 
Với những người làm công tác lý luận cách mạng, phong trào đặt ra một số vấn đề cần đánh giá đúng về vai trò xung kích, ngòi pháo hay là lực lượng chủ công trong mũi đấu tranh chính trị. Với những người làm công tác biên niên sử, phong trào còn có quá nhiều nhân vât và sự kiện cần phải ghi chép đầy đủ và chính xác. Với những ai mang hoài bão về sự nghiệp trăm năm trồng người, phong trào có rất nhiều ánh lửa rất sáng, rất đẹp cần phải gìn giữ để truyền lại cho sức sống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
 
Trong nhiều năm qua, Nhà xuất bản Trẻ thành phố Hồ Chí Minh,với sự hỗ trợ tích cực của Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn đã thực hiện một số công trình sách đáng ghi nhận như: Lược sử Đoàn và Phong trào Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1954 - 1975), Tiếng hát những người đi tới, Theo nhịp khúc lên đàng, Căn cứ Thành Đoàn... Ngoài ra, trong một số công trình biên khảo khác cũng của Nhà xuất bản Trẻ như Từ điển Thành phố Hồ Chí Minh, Lược sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào Thanh Thiếu Nhi Việt Nam, Thế hệ anh hùng, chiến thắng vẻ vang... đều có hình ảnh của phong trào sinh viên, học sinh Sài Gòn nổi bật như những dấu ấn đỏ thắm. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó chưa thể gọi là đủ và không bao giờ là thừa.
 
Trong văn kiện Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ III có câu:
 
" ... Đoàn cần làm cho thanh niên Thành phố học tập hiểu biết sâu sắc về truyền thống cách mạng, hiểu rõ con đường tiến lên, luôn luôn nung nấu trong tim lời thề đem hết sức mình xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa..."
 
Để góp phần thực hiện nhiệm vụ nói trên, nhất là trong tình hình hiện nay, chúng tôi - những người làm công tác xuất bản và những người làm công tác giáo dục truyền thống - xin giới thiệu quyển sách mới: "CHÚNG TA ĐÃ ĐỨNG DẬY - Truyền thống phong trào sinh viên học sinh Sài Gòn - Gia Định 1954 - 1975".
Thư Viện Video